skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Sensemaking Perspective on Situation Awareness in Power Grid Operations

Greitzer, Frank L. ; Schur, Anne ; Paget, Mia L. ; Guttromson, Ross T.

IEEE Power and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, 2008

DOI: 10.1109/PES.2008.4596285 ; TRN: US200823%%168

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...