skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An object based graphical user interface for power systems

Foley, M. ; Bose, A.

IEEE Transactions on Power Systems, 1993, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-8950

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...