skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Planning tools for modulated electron radiotherapy

Surucu, Murat ; Klein, Eric E. ; Mamalui‐Hunter, Maria ; Mansur, David B. ; Low, Daniel A.

Medical Physics, May 2010, Vol.37(5), pp.2215-2224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-2405 ; E-ISSN: 2473-4209 ; DOI: 10.1118/1.3395573

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...