skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge-Worker Requirements for Next Generation Query Answering & Explanation Systems

Cowell, Andrew J. ; McGuinness, Deborah L. ; Varley, Caroline F. ; Thurman, David A.

Proceedings of the Workshop on Intelligent User Interfaces for Intelligence Analysis, 2006

TRN: US200702%%787

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...