skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Imaging in 3D under pressure: a decade of high-pressure X-ray microtomography development at GSECARS

Yu, Tony ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark

Progress in Earth and Planetary Science, 2016, Vol.3(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2197-4284 ; DOI: 10.1186/s40645-016-0093-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...