skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Three-dimensional imaging of ordinary chondrite microporosity at 2.6 μm resolution

Friedrich, Jon M. ; Rivers, Mark L.

Geochimica et Cosmochimica Acta, 1 September 2013, Vol.116, pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037 ; DOI: 10.1016/j.gca.2011.08.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...