skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC

Sikorski, M. ; Jiang, Z. ; Sprung, M. ; Narayanan, S. ; Sandy, A.R. ; Tieman, B.

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2011, Vol.649(1), pp.234-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; DOI: 10.1016/j.nima.2010.12.173

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...