skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

XOP: A graphical user interface for spectral calculations and x‐ray optics utilities

Dejus, Roger J. ; Sanchez Del Rio, Manuel

The 9th National Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Argonne, Illinois (USA) (17−20 Oct 1995): Review of Scientific Instruments, September 1996, Vol.67(9), pp.3356-3356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.1147376

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...