skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does the user interface make interruptions disruptive? A study of interface style and form of interruption

Storch, N.A.

1992 Association for Computing Machines (ACM) conference on human factor on computer systems, 1992

Other: ON: DE92011295

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...