skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Special considerations when conducting forensic psychological evaluations for immigration court

Barber‐Rioja, Virginia ; Garcia‐Mansilla, Alexandra

Journal of Clinical Psychology, November 2019, Vol.75(11), pp.2049-2059 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9762 ; E-ISSN: 1097-4679 ; DOI: 10.1002/jclp.22863

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...