skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Methodology for Assessing the Implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264269668 ; ISBN: 9264269665 ; E-ISBN: 9789264269965 ; E-ISBN: 9264269967 ; DOI: 10.1787/9789264269965-en

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...