skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264226609 ; ISBN: 9264226605 ; E-ISBN: 9789264226616 ; E-ISBN: 9264226613 ; DOI: 10.1787/9789264226616-en

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...