skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corporate Governance in Asia: A Comparative Perspective

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Corporate Governance

Series E-ISSN: 2077-6535 ; ISBN: 9789264183285 ; ISBN: 9264183280 ; E-ISBN: 9789264189300 ; E-ISBN: 9264189300 ; DOI: 10.1787/9789264189300-en

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...