skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Services Trade Restrictiveness Index (STRI): Scoring and Weighting Methodology

Massimo Geloso Grosso ; Frédéric Gonzales ; Sébastien Miroudot ; Hildegunn Kyvik Nordås ; Dorothée Rouzet ; Asako Ueno

OECD Trade Policy Papers

E-ISSN: 1816-6873 ; DOI: 10.1787/5js7n8wbtk9r-en

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...