skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PISA for development technical strand c: Incorporating out-of-school 15- year-olds in the assessment

Roy Carr-Hill

OECD Education Working Papers

E-ISSN: 1993-9019 ; DOI: 10.1787/5js0bsln9mg2-en

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...