skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corporate Governance of Financial Groups

Takahiro Yasui

OECD Corporate Governance Working Papers

E-ISSN: 2223-0939 ; DOI: 10.1787/5jlv1m6zq3nx-en

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...