skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An efficient scheduling scheme based on MET for MIMO systems

Gang Su; Liang Wang; Li Tan; Xiao-Qing Peng

Int. J. of Wireless and Mobile Computing, 2013, Vol 6 Issue 1, pp 27 - 33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1084 ; E-ISSN: 1741-1092 ; DOI: 10.1504/IJWMC.2013.053029

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...