skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Energy Efficient Multichannel MAC Protocol for QoS Provisioning in MANETs

S. M. Kamruzzaman ; Md. Abdul Hamid

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), April 2011, Vol.5(4), pp.684-702 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...