skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

웹 기반 문제중심학습에서 상호작용과 성취도에 대한 학습실재감의 예측력 검증

강명희 ; 정혜윤 ; 김민정 ; 김혜정 ; 엄소연 ; 박효진

교과교육학연구 December 2009, Vol.13(4), pp.937-960

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...