skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Norwegian Healthy Life Study: protocol for a pragmatic RCT with longitudinal follow-up on physical activity and diet for adults

Abildsnes, Eirik ; Meland, Eivind ; Mildestvedt, Thomas ; Stea, Tonje Holte ; Berntsen, Sveinung ; Samdal, Gro Beate

BMC Public Health [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/s12889-016-3981-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...