skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chain of care for patients who have attempted suicide: a follow-up study from Bærum, Norway

Johannessen, Håkon A ; Dieserud, Gudrun ; De Leo, Diego ; Claussen, Bjørgulf ; Zahl, Per-Henrik

BMC Public Health. 2011 Feb 04;11(1):81 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1471-2458-11-81

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...