skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How public health nurses use sources of knowledge

Weum, Maren ; Bragstad, Line Kildal ; Glavin, Kari

Sykepleien Forskning, 2017, Issue 64242, pp.e-64242 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.4220/Sykepleienf.2017.64242

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...