skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Collaboration between municipal and specialist public health care in tuberculosis screening in Norway

Harstad, Ingunn ; Henriksen, Anne ; Sagvik, Eli

BMC Health Services Research, 2014, Vol.14, p.238 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14726963 ; DOI: 10.1186/1472-6963-14-238

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...