skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Food items contributing most to variation in antioxidant intake; A cross-sectional study among Norwegian women

Qureshi, Samera Azeem ; Lund, Annette Christin ; Veierød, Marit Bragelien ; Carlsen, Monica Hauger ; Blomhoff, Rune ; Andersen, Lene Frost ; Ursin, Giske

Qureshi, Samera Azeem Lund, Annette Christin Veierød, Marit Bragelien Carlsen, Monica Hauger Blomhoff, Rune Andersen, Lene Frost Ursin, Giske . Food items contributing most to variation in antioxidant intake; A cross-sectional study among Norwegian women. BMC Public Health. 2014, 14(1) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1471-2458-14-45

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...