skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seven years of INEX interactive retrieval experiments – lessons and challenges

Nordlie, Ragnar ; Pharo, Nils

Lecture Notes in Computer Science = Lecture Notes in Artificial Intelligence;(7488) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...