skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Global health diplomacy for obesity prevention: Lessons from tobacco control

Chantal Blouin ; Laurette Dubé

Journal of Public Health Policy, 2010, Vol.31(2), p.244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-5897 ; E-ISSN: 1745-655X ; DOI: 10.1057/jphp.2010.4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...