skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The power of the law: Central Americans’ legality and everyday life in Phoenix, Arizona

Cecilia Menjívar

Latino Studies, 2011, Vol.9(4), p.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-3435 ; E-ISSN: 1476-3443 ; DOI: 10.1057/lst.2011.43

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...