skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Basin-scale transport of hydrothermal dissolved metals across the South Pacific Ocean

Joseph A. Resing ; Peter N. Sedwick ; Christopher R. German ; William J. Jenkins ; James W. Moffett ; Bettina M. Sohst ; Alessandro Tagliabue

Nature, 2015, Vol.523(7559), p.200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature14577

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...