skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spectrum and Morphology of the Two Brightest Milagro Sources in the Cygnus Region: MGRO J2019+37 and MGRO J2031+41

Abeysekara, U. ; Ellsworth, R. W. ; Berley, D. ; Bonamente, E. ; Pretz, J. ; Mincer, A. I. ; Aune, T. ; Nemethy, P. ; Deyoung, T. ; Abdo, A. A. ; Galbraith-Frew, J. G. ; Dingus, B. L. ; Ryan, J. M. ; Hui, C. M. ; Gonzalez, M. M. ; Morgan, T. ; Linnemann, J . T. ; Huentemeyer, P. H. ; Mcenery, J. E. ; Allen, B, T. ; Vasileiou, V. ; Goodman, J. A. ; Hoffman, C. M. ; Christopher, G. E. ; Kolterman, B. E.; NASA Goddard Space Flight Center

The Astrophysical Journal; Volume 753; No. 2; 159 [Tạp chí có phản biện]

20140010255; GSFC-E-DAA-TN9514

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...