skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding Business Dynamics: An Integrated Data System for America's Future

Lynch, Lisa M. ;Haltiwanger, John ;Panel on Measuring Business Formation, Dynamics, and Performance ;Mackie, Christopher ;Committee on National Statistics ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;National Research Council ;Mackie, Christopher D.;; Christopher Mackie (Editor) ; Lisa M. Lynch (Editor) ; John Haltiwanger (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Measuring Business Formation, Dynamics, and Performance (Corporate Author)

ISBN: 9780309104920 ; ISBN: 0309104920 ; E-ISBN: 9780309669306 ; E-ISBN: 0309669308 ; DOI: 10.17226/11844

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...