skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A systematic literature review on agile requirements engineering practices and challenges

Inayat, Irum ; Salim, Siti Salwah ; Marczak, Sabrina ; Daneva, Maia ; Shamshirband, Shahaboddin; Services, Cybersecurity & Safety ; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Computers in human behavior, 2015, Vol.51(Part B), pp.915-929 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0747-5632

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...