skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Practices Surrounding Event Photos

Vyas, Dhaval ; Nijholt, Antinus ; van der Veer, Gerrit C. ; Kotzé, P. ; Marsden, G. ; Lindgaard, G. ; Wesson, J. ; Winckler, M.; Human Media Interaction ; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Human-Computer Interaction – INTERACT 2013, 14th IFIP TC 13 International Conference, Part IV, 2013, pp.55-72 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-642-40497-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...