skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamically reconfigurable resource-aware component framework: architecture and concepts

Orlic, B. ; David, I. ; Mak, R.H. ; Lukkien, J.J. ; Crnkovic, I. ; Gruhn, V. ; Book, M.; Department of Mathematics and Computer Science ; Security and Embedded Networked Systems ; System Architecture and Networking

Software Architecture (5th European Conference, ECSA 2011, Essen, Germany, September 13-16, 2011. Proceedings), 2011, Issue 5th European Conference, ECSA 2011, Essen, Germany, September 13-16, 2011. Proceedings, pp.212-215 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-642-23797-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...