skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enhancing process mining results using domain knowledge

Dixit, P.M. ; Buijs, J.C.A.M. ; van der Aalst, W.M.P. ; Hompes, B.F.A. ; Buurman, J. ; Caravolo, P. ; Rinderle-Ma, S.; Information Systems WSK&I

International Symposium on Data-driven Process Discovery and Analysis 2015, Vienna, Austria., 2015, pp.79-94

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...