skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toward visualizing subjective uncertainty : a conceptual framework addressing perceived uncertainty through action randomness

Li, W. ; Funk, M. ; Brombacher, A.C. ; Lawonn, Kai ; Smit, Noeska ; Linsen, Lars ; Kosara, Robert; Future Everyday ; Systemic Change

EuroVis Workshop on Reproducibility, Verification, and Validation in Visualization (EuroRV3, 2018, Issue EuroRV3, 19 - 23, pp.19-23

ISBN: 978-3-03868-066-6

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...