skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Developing Usage Guidelines for a Card-Based Design Tool

Jungkyoon Yoon ; Pieter M. A. Desmet ; Anna E. Pohlmeyer

Archives of Design Research, 2016, Vol.29(4), pp.5-18

ISSN: 1226-8046 ; E-ISSN: 2288-2987 ; DOI: 10.15187/adr.2016.11.29.4.5

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...