skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficient Structure-Aware Selection Techniques for 3D Point Cloud Visualizations with 2DOF Input

Yu, Lingyun ; Efstathiou, Konstantinos ; Isenberg, Petra ; Isenberg, Tobias; Johann Bernoulli Inst. for Math. and CompSc. ; Scientific Visualization and Computer Graphics ; Dynamic Systems and Mathematical Physics

Ieee transactions on visualization and computer graphics, 2012, Vol.18(12), pp.2245-2254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1077-2626

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...