skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Short and long term improvements in quality of chronic care delivery predict program sustainability

Cramm, Jane ; Nieboer, Anna; Erasmus School of Health Policy & Management

Social Science & Medicine, 2014, Vol.101, pp.148-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 02779536

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...