skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Who owns the diamonds?: The occult eco-nomy of diamond mining in Sierra Leone

Africa: The Journal of the International African Institute, 2014, Vol.84(2), pp.269-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9720 ; E-ISSN: 1750-0184

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...