skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mini-Symposium on Multilevel Governance of Interdependent Public GoodsIntroduction and Overview: A Research Agenda for Making ‘Global Public Goods Theory’ More Policy Relevant

Petersmann, Ernst - Ulrich

Journal of International Economic Law, 2012, Vol. 15(3), pp.709-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-3034 ; E-ISSN: 1464-3758 ; DOI: 10.1093/jiel/jgs031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...