skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural organization and promoter analysis of murine heat shock transcription factor-1 gene

Zhang, Y ; Koushik, S ; Dai, R ; Mivechi, N F

The Journal of biological chemistry, 04 December 1998, Vol.273(49), pp.32514-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 9829985 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...