skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Scurfin (FOXP3) acts as a repressor of transcription and regulates T cell activation

Schubert, L A ; Jeffery, E ; Zhang, Y ; Ramsdell, F ; Ziegler, S F

The Journal of biological chemistry, 05 October 2001, Vol.276(40), pp.37672-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 11483607 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...