skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New methods of structure refinement for macromolecular structure determination by NMR

Clore, G M ; Gronenborn, A M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 May 1998, Vol.95(11), pp.5891-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 9600889 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...