skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interaction of CTLA-4 with AP50, a clathrin-coated pit adaptor protein

Zhang, Y ; Allison, J P

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 August 1997, Vol.94(17), pp.9273-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 9256472 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...