skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Constitutive expression of a CD44 variant isoform on T cells facilitates regaining of immunocompetence in allogeneic bone marrow transplantation

Zöller, M ; Schmidt, A ; Denzel, A ; Moll, J

Blood, 15 July 1997, Vol.90(2), pp.873-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; PMID: 9226189 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...