skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reduced mammary tumor progression in WAP-TAg/WAP-maspin bitransgenic mice.(Original Paper)(whey acidic protein )(Report)

Zhang, M ; Shi, Y ; Magit, D ; Furth, P A ; Sager, R

Oncogene, Dec 7, 2000, Vol.19(52), p.6053 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...