skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Expression of mutated Nck SH2/SH3 adaptor respecifies mesodermal cell fate in Xenopus laevis development

Tanaka, M ; Lu, W ; Gupta, R ; Mayer, B J

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 29 April 1997, Vol.94(9), pp.4493-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 9114017 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...