skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Carboxypeptidase E is a regulated secretory pathway sorting receptor: genetic obliteration leads to endocrine disorders in Cpe(fat) mice

Cool, D R ; Normant, E ; Shen, F ; Chen, H C ; Pannell, L ; Zhang, Y ; Loh, Y P

Cell, 10 January 1997, Vol.88(1), pp.73-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 9019408 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...