skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Codon usage limitation in the expression of HIV-1 envelope glycoprotein

Haas, J ; Park, E C ; Seed, B

Current biology : CB, 01 March 1996, Vol.6(3), pp.315-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; PMID: 8805248 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...