skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A mechanism of retinoid potentiation of murine T-cell responses: early upregulation of interleukin-2 receptors

Jiang, X L ; Everson, M P ; Lamon, E W

International journal of immunopharmacology, April 1993, Vol.15(3), pp.309-17

ISSN: 0192-0561 ; PMID: 8505143 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...